1. § 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług dostępnych na www.petycje.org (dalej Serwis).
  2. 2. Administratorem danych osobowych i operatorem serwisu - Helping Together Fundraising Agency Sp. z o.o. , ul. Leśna 12E lok 37, 05-110 Jabłonna KRS 0000918124, NIP 5361956455
 2. § 2. DANE OSOBOWE
  1. 1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
  2. 2. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  3. 3. Administrator prowadzi serwis pod adresem www.petycje.org, gdzie Użytkownicy mogą podać określone dane osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych. Pozostawione dane nie są udostępniane podmiotom trzecim i będą przetwarzane w sposób adekwatny i celowy, zgodnie udzieloną zgodą oraz zasadami opisanymi w niniejszej informacji. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych lub podanie danych nieprawdziwych może skutkować ograniczonymi możliwościami wykonania usługi. 
  4. 4. Administrator będzie przetwarzał dane w przypadku posiadania jednej z podstaw prawnych dopuszczonych przez RODO, wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy i przez okres istnienia tej podstawy.
  5. 5. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywołać skutki prawne wobec osób, których dane podlegają przetwarzaniu bądź mogłyby istotnie wpływać na taką osobę.
  6. 6. Administrator przetwarza dane w sposób właściwy i bezpieczny. W trosce o standard ochrony danych w naszej organizacji, powołany został inspektor ochrony danych. Inspektor ochrony danych dostępny jest za pośrednictwem adresu: adres mailowy kontakt@petycje.org - Julia Sotek
 3. § 3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE
  1. 1. Użytkownikom, którzy udostępnią swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa:
   1. 1.1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
   2. 1.2. sprostowania (poprawienia) danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne,
   3. 1.3. żądania usunięcia danych,
   4. 1.4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
   5. 1.5. żądania przeniesienia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi w zakresie wynikającym z art. 20 RODO,
   6. 1.6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania),
   7. 1.7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   8. 1.8. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
  2. 2. W razie otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu lub interesu publicznego, administrator zaprzestanie przetwarzania takich danych o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które wg prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  3. 3. W razie wycofania zgody Administrator zaprzestanie przetwarzania danych we wskazanym celu.
  4. 4. W celu realizacji swoich praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod mailem: kontakt@petycje.org lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora.
 4. § 4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:
   1. 1.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu:
    • - wykonania zobowiązania wobec użytkownika
    • - w celu realizacji obowiązków prawnych, tj. rozpoznawanie wniosków, zgłoszeń, pytań, reklamacji, zapewnienia bezpieczeństwa sieci informatycznej zgodnie z przepisami.
    • - w celu informacji o działaniach prowadzonych by zmieniać świat
   2. 1.2 na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
    • - marketingu bezpośredniego usług
    • - organizowania i przeprowadzania akcji promocyjnych,
    • - analizy jakości technicznej realizowanych usług,
    • - wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
    • - analizy i statystyk prowadzonych na potrzeby wewnętrzne obejmujących w szczególności planowanie rozwoju usług, prace związanych z rozwojem systemów informatycznych,
    • - dostosowania proponowanej lub realizowanej usługi do zainteresowań użytkownika na podstawie udostępnionych przez zarejestrowanych użytkowników informacji na koncie lub sposobu korzystania z usług telekomunikacyjnych z dodatkowym świadczeniem. Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO. Zautomatyzowane przetwarzanie, tj. wykorzystanie systemów informatycznych w celu dopasowania usług do preferencji użytkownika zwane jest profilowaniem. Administrator nie przetwarza danych wyłącznie w sposób zautomatyzowany, może jednakże przetwarzać dane w sposób częściowo zautomatyzowany.
   3. 1.3 Na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:
    1. - marketingu bezpośredniego
 5. §5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. 1. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania zobowiązań oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane.
  2. 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 2 niniejszych informacji.
  3. 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 6. § 6. DANE TRANSMISYJNE
  1. 1. Administrator nie przetwarza danych o lokalizacji, danych dotyczących kont i bilingów abonenckich prowadzonych przez operatora telekomunikacyjnego (z uwzględnieniem danych obejmujących naliczanie opłat przez operatora) ani nie ma dostępu do tego rodzaju danych. Administrator nie ma możliwości ustalenia danych osobowych abonentów na podstawie przetwarzanych danych transmisyjnych a w konsekwencji zidentyfikowania osoby na podstawie tych danych.
  2. 2. Dane transmisyjne przetwarzane są w celu:
   • 2.1. wykonania usługi lub serwisu zgodnie z umowami, regulaminami usług lub serwisów,
   • 2.2. rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń;
   • 2.3. wykrywania nadużyć i zapobiegania im, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług,
   • 2.4. w celach marketingowych na podstawie zgody, z tym, że dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, czyli z uwzględnieniem profilowania mającego na celu dbałość o jakość i dopasowanie treści usług,
   • 2.5. analizy i statystyk prowadzonych na potrzeby wewnętrzne obejmujących w szczególności planowanie rozwoju usług, prace związanych z rozwojem systemów informatycznych,
   • 2.6. rozliczeń z tytułu usług telekomunikacyjnych z dodatkowym świadczeniem.
  3. 3. Administrator przechowuje dane transmisyjne przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych transmisyjnych dla celów marketingu usług, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do należytego wykonania zobowiązania i rozpatrzenia ewentualnych roszczeń.
 7. § 7. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH
  1. 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą a także mogą być przekazane do przetwarzania przez Administratora danych na podstawie uprzednich zgód. Dane osobowe udostępniane są Administratorowi do przetwarzania podczas zakładania konta na www.petycje.org.
  2. 2. Dane transmisyjne przetwarzane przez Administratora pochodzą bezpośrednio od użytkowników korzystających z serwisu.
 8. § 8. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

  Podmiotami mogącymi zostać odbiorcami danych (podmiotami przetwarzającymi dane osobowe) są operatorzy telekomunikacyjni podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty współpracujące w zakresie spraw księgowych i prawnych, banki lub instytucje płatnicze, oraz w ograniczonym zakresie partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych w postaci informacji zanonimizowanych).

 9. § 9. POLITYKA COOKIES
  1. 1. Operator strony internetowej nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   2. - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   3. - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.
  4. 4. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisu, tzw. „cookies sesyjne” oraz pliki, które wprawdzie nie są niezbędne, ale ułatwiają korzystanie z serwisu, tzw. „cookies stałe”.
  5. 5. „Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w pamięci przeglądarki jedynie do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies sesyjne wykorzystane są w szczególności, w następujących przypadkach:
   • - utrzymanie sesji użytkownika,
   • - zapisanie stanu sesji użytkownika,
   • - umożliwienie autoryzacji przy logowaniu do serwisu.
  6. 6. "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  7. 7. Operator Serwisu może korzystać z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
   • - monitorowanie ruchu na stronach Serwisu,
   • - zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, dzięki którym możemy doskonalić nasze produkty,
   • - ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszego Serwisu w celach statycznych.
  8. 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  10. 10. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą zablokować korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych Serwisu.